HİZMETLERİMİZ


Avukat Ayşe Nur Efe

İcra ve İflas Hukuku

Kocaeli İzmit bölgesindeki İcra takipleri Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz davaları açılması ve takibi, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Menfi tespit ve istirdat davaları açılması ve takibi, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İmzaya ve borca itirazlar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İstihkak davaları açılması, takibi, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri

Avukat Ayşe Nur Efe

Ceza Hukuku Davaları

Kocaeli İzmit bölgesindeki Kasten İnsan Yaralama Suçu ve Cezası hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçu hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri

Avukat Ayşe Nur Efe

İş Hukuku

Kocaeli İzmit bölgesindeki Maaş alacağı davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kıdem ve ihbar tazminatı davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
İşe geri dönme davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İş kazaları tazminatı davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Çalışan hizmet tespiti davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Hukuksuz bir şekilde işten atılan işçilerin davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Meslek hastalıkları ve iş güvenliği davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Fazla mesai ve maaş alacakları davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri

Avukat Ayşe Nur Efe

Gayri Menkul Hukuku

Kocaeli İzmit bölgesindeki Tapu İptal ve Tescil Davası açılması, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Ecrimisil davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kamulaştırma davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki El Atmanın Önlenmesi (Müdalenin Men-i) davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri

Avukat Ayşe Nur Efe

Medeni Hukuk (Aile – Kişiler – Evlenme – Boşanma)

Kocaeli İzmit bölgesindeki Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Nafaka davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Nişanın bozulmasından doğan davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Tapu ve nüfus kayıtlarında ad – soyadı düzeltme ve değiştirme takibi, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Yaş düzeltme, kazai rüşt davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Nesebin reddi, tashihi ve babalık davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Evlat edinmeye izin davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Vesayet ve kayyım davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Evlenmeye izin ve iddet müddetinin kaldırılması davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Nafaka Uyarlama davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki iştirak Nafakası davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Ziynet ve takı davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mal rejimi davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri

Avukat Ayşe Nur Efe

Borçlar Hukuku

Kocaeli İzmit bölgesindeki Alacak, maddi ve manevi tazminat davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Tahliye davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kira tespiti ve kira bedelinin artırımı davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Tevdi mahalli tayini takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri

Avukat Ayşe Nur Efe

Ticaret Hukuku

Kocaeli İzmit bölgesindeki Şirket ana sözleşmelerinin yazılması avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Ana sözleşme değişikliklerinin yapılması ve sermaye artırımının yapılması avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Şirket genel kurul işlemleri avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Şirket hisse devri işlemleri avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Şirket kuruluş, tür değiştirme ve şirket birleşmeleri avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Zayi ve kambiyo senedi davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılan davalarının takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kooperatif davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Şirketlere ve kooperatiflere sürekli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri

Avukat Ayşe Nur Efe

Miras Hukuku

Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirasçılık belgesinin alınması avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Ortaklığın giderilmesi (İzaleyi Şuyu) davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Terekede ihtiyati tedbirler takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirasın reddi avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirasçılık belgesinin iptali davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirasta defter tutulması takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Vasiyet namenin iptali davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirasta iade davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Miras sözleşmeleri avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Vasiyetname düzenlemeleri avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Taksim sözleşmeleri avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Gaiplik Kararı ve davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Veraset İlamı Dilekçesi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mirastan Feragat Sözleşmesi davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri

Avukat Ayşe Nur Efe

Eşya Hukuku

Kocaeli İzmit bölgesindeki Muvazaa nedeniyle tapu iptal davaları açılması, takibi, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Men’i müdahale davaları açılması, takibi, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Tapu iptali ve tescili davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Şuf’a davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Geçit hakkı davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Ecrimisil davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Mülkiyetin Tespiti davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri

Avukat Ayşe Nur Efe

Tanıma ve Tenfiz Davaları

Kocaeli İzmit bölgesindeki Tespit davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Tüketici davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İş mahkemelerinde görülen davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
İptal davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Tam yargı davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Vergi uyuşmazlıklarından doğan davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Yargıtay, Danıştay, ve Temyiz Duruşmalarına avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri

Avukat Ayşe Nur Efe

Bilişim Hukuku

Kocaeli İzmit bölgesindeki Bilgisayar sistemlerinin işlevsiz hala getirilmesi. Davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Bilişim yazılımlarının izinsiz kullanılması. Davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Sözleşme ile güvenlik altına alınan kişisel verilerin bireyden izin alınmadan herhangi bir ortamda kullanılması. Davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Ticari faaliyetlere ilişkin sırların ortaya çıkartılması ve yayınlanması. Davalarının açılması, takibi, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri

Avukat Ayşe Nur Efe

Gayrimenkul Ve İnşaat Hukuku Davaları

Kocaeli İzmit bölgesindeki Taşınır ya da taşınmaz mal ipotekleri ve bu ipoteklerin terk edilmesi işlemleri. Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Gayrimenkul alım yahut satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve konu detaylarının müvekkillere raporlaması. Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Gayrimenkullerin satılmasını vaat eden sözleşmelerin düzenlenmesi. Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kat karşılığı müteahhit firmayla sözleşme işlemleri. Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Tapu iptal işlemleri ve tapunun tescil edilmesi. Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri

Avukat Ayşe Nur Efe

Sözleşme Yönetimi

Kocaeli İzmit bölgesindeki İş Sözleşmeleri Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Lisans Sözleşmeleri Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Kredi Sözleşmeleri Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki İnşaat Sözleşmeleri Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kocaeli İzmit bölgesindeki Sigorta Sözleşmeleri Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Kira Sözleşmeleri Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Danışmanlık Sözleşmeleri Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Miras dağıtım sözleşmelerin düzenlenmesi Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri